top of page

Memories...

Updated: Jul 1, 2021

by MASHA


Վերջինը, ինչ հիշում եմ քնելուց առաջ,

քո լայն թիկունք է,

որի վրայով սահեցնում էի մատներս դանդաղ

Եվ առաջինը ինչ զգում եմ առավոտը աչքերս բացելու պահին՝

հոտդ,

մարմնիդ հոտը, որը միշտ մնում էր մատներիս վրա ։ The last thing I remember before going to bed is your wide back,

over which I was sliding my fingers slowly

And the first thing I feel when I open my eyes in the morning is the smell,

the smell of your body, which always lingered on my fingertips...


2020


15 views0 comments

Comments


bottom of page